Lineage Chart

THE FOUNDER OF IAI-DO
Hayashizaki Jinsuke Shigenobu
~ Tenmon 11th Year (1542) ~
|

_________________________|_________________________
|
ONO HA ITTO RYU
Ito Ittosai Kagehisa
|
NAKANISHI HA ITTO RYU
Asari Matashichiro
|
HOKUSHIN MUSO RYU
Chiba No Suke Tsunetane
|
|
|
|__________________________________________________|
|
HOKUSHIN ITTO RYU
Chiba Shusaku Narimasa
(1794 – 1855)
|
Ono Nao Uemon
|
SHINTO RYU BUJUTSU
Hibino Fu
(1750)
|
|
|__________________________________________________|

|
HOKUSHIN SHINOH RYU
Shinoda OhHo Masatsune
(1887 – 1976)
|
HOKUSHIN SHINOH RYU HEIHO HONBU
Grand Master
Kimura HekiHo Masakazu
(Nagoya Honbu)
(1926 – 2015)
|

HOKUSHIN SHINOH RYU HEIHO IAIDO HONBU
Inheritor
Kimura Toru Tenpow 木村徹天峰
(1954)
HOKUSHIN SHINOH RYU HEIHO IAIDO OHGOKAI
Master Suseki-Shihan
GoHo Wonho Chong 9th Dan
(1934)
(International Headquarters)

Contact Us

Iai-Do

Hokushin Shinoh Ryu Ohgo-Kai

Ancient Swordsmanship

-

Address:

PO Box 334

Goodwood, South Australia

AUSTRALIA. 5034

-

Email:

iaido@hokushin.com.au

© Hokushin Shinoh Ryu Ohgo-Kai 2015

design by Bamborang